GameServer
Online
JoinServer
Online
STATISTICS

duprian
Gens Family Points
Thành viên: 5
Điểm: 0
Thành viên: 0
Điểm: 0


Thông tin má chủ
Max Stats 9866666
Max Socket Slots 1
Số tài khoản 342
Số nhân vật 798
Số bang hội 10
Số Game Masters 0
Trực tuyến 18
Số người hoạt động trong ngày 42


CryWolf Info
Status Of The Fortress Not Protected


Castle Siege Information
Castle Owner Guild SatThan
Owner Name
Castle Siege Occupy: 09-09-2018

Dark Wizard Soul Master Grand Master
60 22 95

Dark Knight Blade Knight Blade Master
191 21 76

Elf Muse Elf Hight Elf
49 10 54

- Magic Gladiator Duel Master
- 27 28

- Dark Lord Lord Emperor
- 22 17

Summoner Bloody Summoner Dimension Master
11 6 50

- Rage Fighter Fist Master
- 24 35
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 MeOi 236 10
2 SieuBos 227 10
3 TraCoNhe 78 9
4 Full 5 9
5 BoOi 121 8
6 BimBim 114 8
7 Z1000 143 7
8 7Love 134 6
9 OmO2 76 6
10 HeLo 0 6
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 yyyyy wewerwer 0
2 VVVV ZZZZ 0
3 Vietname EricDat 0
4 TanSat Z1000 0
5 sssss dasfasfasf 0
6 SSSS SSSS 0
7 Mafia Tinh1Dem 0
8 dssss SSSSS 0
9 AnhEm HaiLer 0
10 500AE TOPDK 0
Tài khoản : Đăng nhập
Đăng ký

Thông tin chung
Tổng số tài khoản 342
Tổng số nhân vật 798
Tổng số Guilds 10
Số Game Masters 0
Số người online 18
Online trong ngày 42
Thời gian:
LATEST MARKET ITEMS
EVENT TIMER
LATEST FORUM POSTS
LATEST FORUM TOPICS
Copyright © : Ho Tro Game MVCore Website v1.17.0